Fremdsprachenforum Sprachenschule / Language School
Fremdsprachenforum Sprachenschule / Language School Website Version:   

Deutsche Version Deutsch    English version English    Version francaise Francais    Version chinese 中文(汉语)   

Version japanese 日本語    Version polska polska    Version pycckuu pycckuu    Version thai thai   
การค้นหาคำหลักในเว็บไซต์นี้:
 
วันศุกร์, 20/07/2018, 09:02
Home > ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเรียนภาษา

:ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาคลิกที่นี้ -> Feedback)

ชื่อ
นามสกุล
เพศ ชายหญิง
ถนน
รหัสไปรษณีย์
เมือง
สัญชาติ
วันเกิด
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล์
เริ่มต้นหลักสูตรที่ระดับ:
ถึงระดับหลักสูตรที่:
วันที่เริ่มต้นเรียน
เป็นระยะเวลา
กำหนดการจ่ายเงิน
วิธีการจ่ายเงิน
ข้อมูลอื่น ๆ

หลังจากคุณกดยืนยันแล้วคุณจะได้รับสำเนาการลงทะเบียนของคุณเพื่อเป็นการยืนยัน